ENG Rhagor o wybodaeth
Newfields Citizens advice Settled

tgpcymru Rights of Women Royal Association for Deaf people

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Os yw gwladolion o'r Undeb Ewropeaidd eisiau aros yn y Deyrnas Unedig ar ôl 30 Mehefin 2021, bydd angen iddyn nhw a'u teuluoedd agos wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, Llywodraeth y DU. Mae’r cynllun wedi’i bod ar agor ers mis Mawrth 2019. Gall dinasyddion yr UE a'u teuluoedd sydd wedi bod yn preswylio'n barhaus yn y DU am bum mlynedd tan wneud cais am statws preswylydd sefydlog. Byddant yn parhau i allu gweithio, astudio a chael buddion a gwasanaethau yn y DU ar yr un sail ag yn awr. Bydd y rhai nad ydynt wedi bod yn preswylio'n barhaus am bum mlynedd yn gymwys am statws preswylydd cyn-sefydlog. Byddant hefyd yn gallu gweithio, astudio a chael buddion a gwasanaethau yn y DU ar yr un sail ag yn awr.

Mae gwybodaeth am y broses ymgeisio ar gael yma: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.

Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda nifer o sefydliadau yng Nghymru a all gynnig cyngor a chymorth am ddim i unrhyw ddinesydd o'r UE sy'n byw yng Nghymru ac sy'n pryderu am ymgeisio. Mae'r gwasanaethau isod yn cael eu darparu gan nifer o sefydliadau yng Nghymru a byddant yn gallu cynnig cyngor a chymorth am ddim yn ôl eich anghenion penodol.

Ein Partneriaid

Newfields

Newfields Law

Mae Newfields Law yn gwmni cyfreithiol bach yng nghanol Caerdydd sy'n arbenigo mewn gwasanaethau cynghori ar fewnfudo.

Mae'n darparu gwasanaeth cynghori i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd (o'r UE neu beidio) sy'n byw yng Nghymru ac am wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Fel cwmni cyfreithiol sy'n cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, rydym yn darparu cyngor ar bob math o gais, yn amrywio o'r rhai syml a rheolaidd i'r rhai mwy cymhleth ac anghyffredin, gan gynnwys herio penderfyniadau'r Swyddfa Gartref. Mae Newfields hefyd yn gweithio wrth ochr y rhai sy'n gweithio gyda grwpiau agored i niwed, er mwyn rhoi cyngor a chefnogaeth tu hwnt OISC lefel 1.

Yn ogystal â gwasanaethau cynghori unigol wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu yn electronig, bydd yn darparu ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ledled Cymru i hyrwyddo'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael i wladolion yr UE sy'n byw yng Nghymru. Mae'r deunyddiau hyrwyddo yn cynnwys nifer o fformatau traddodiadol a digidol wedi'u targedu mewn lleoliadau cyhoeddus allweddol ar draws Cymru.

Citizens advice

Cyngor ar Bopeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru'n darparu gwasanaeth gwybodaeth, canllawiau a chyngor i helpu cleientiaid gyda cheisiadau statws preswylydd sefydlog syml (OISC Lefel 1). Ar ben hynny, gall Cyngor ar Bopeth Cymru hefyd ddarparu gwaith achos a gwaith achosion arbenigol yn erbyn yr ystod lawn o bynciau cyfraith cyngor lles cymdeithasol. Caiff atgyfeiriadau at wasanaethau eraill eu hawgrymu lle y byddai cleientiaid yn elwa ar gymorth pellach mewn materion cymhleth.

Settled

Settled

Mae Settled yn ceisio rhoi arweiniad, gwybodaeth a chymorth i ddinasyddion yr UE sy'n agored i niwed ac yn anodd eu cyrraedd er mwyn eu helpu i gadw'r hawl i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig pan fydd yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Fel rhan o gonsortiwm a arweinir gan y Swyddfa Ymfudo Ryngwladol ac mewn partneriaeth â Here for Good, bydd yn darparu sesiynau cyngor i ddinasyddion yr UE sy’n agored i niwed ac yn anodd eu cyrraedd yng Nghymru yn gyffredinol a chymunedau Roma yn benodol, trwy rwydwaith o wirfoddolwyr sydd wedi'i gydgysylltu'n broffesiynol, neu Angylion Statws Preswylydd Sefydlog. Caiff y rhain eu hyfforddi i ddarparu cyngor sylfaenol ac maent wedi'u hachredu i OISC Lefel 1 Caiff achosion mwy cymhleth eu hatgyfeirio am gymorth a chyngor at Here for Good.

Bydd gwefan Settled www.settled.org.uk yn cynnig cymorth a chanllawiau rhyngweithiol, ac yn atgyfeirio dinasyddion yr UE at wybodaeth bwrpasol. Gellir cysylltu â Settled hefyd ar info@settled.org.uk.

Bydd llinell cyngor Here for Good - 020 7014 2155 ar agor ar ddydd Llun (09:30-11:30), dydd Mercher (11:30-13:30) a dydd Gwener (13:30-15:30).

tgpcymru

TGP Cymru / Gwasanaeth Cyngor ac Eirioli "Travelling Ahead"

Gwasanaeth i Gymru gyfan yw hwn sy'n canolbwyntio ar gymuned Roma yr UE

gwasanaeth symudol wyneb-yn-wyneb ydyw sy'n darparu:

Mae'r tîm yn symud o gwmpas Cymru, gan ymweld ag ysgolion, canolfannau cymuned a chanolfannau eraill lle y gall y gymuned Roma leol gael gafael arno. Maent yn cydweithio â'r gymuned ac unrhyw grwpiau ysgol/cymorth ymlaen llaw er mwyn i bobl wneud apwyntiad.

Yn achos pobl gydag anghenion parhaus (ddim cyfarfod cyngor un tro yn unig), bydd y Gweithiwr Cymorth yn cadw cysylltiad ac yn trefnu'r holl gyfarfodydd olynol. Os bydd ar berson angen cymorth OISC lefel dau neu dri, bydd yn cadw cysylltiad â'r cynghorydd yn TGP Cymru drwy gydol i sicrhau bod gwasanaeth cyflawn

Rights of Women

Hawliau Menywod

Llinell gyngor dros y ffôn sy'n darparu cyngor cyfreithiol a chymorth i fenywod sy'n agored i niwed oherwydd trais yn erbyn menywod a merched i'w galluogi i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Mae'r llinell gyngor hon dros y ffôn yn cael ei staffio gan gyfreithwyr neu fargyfreithwyr sy'n gymwysedig i roi cyngor hyd at OISC Lefel 3.

Gallwn gynghori ar wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan gynnwys eich helpu i ddeall:

Royal Associasion for Deaf People

Cymdeithas Frenhinol Pobl Fyddar

Mae'r sefydliad hwn yn gweithio gyda phobl fyddar, yn arbennig y rhai byddar ers eu geni neu o oedran ifanc sy'n defnyddio iaith arwyddion i gyfathrebu. Mae tudalen ar y we a gwasanaeth apwyntiadau ar gael nawr i ddinasyddion byddar o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir a'u teuluoedd i geisio cymorth i wneud cais i'r Cynllun. Ceir fideos hefyd yn egluro'r Cynllun yn Iaith Arwyddion Prydain a'r Iaith Arwyddion Rhyngwladol.

Gall ymgeiswyr ddefnyddio'r gwasanaethau cynghori hefyd:

RHAGOR O WYBODAETH