EU Citizens’Immigration Advice Service
Newfields Citizens advice EMYS Settled

tgpcymru Rights of Women Rights of Women Newport mind
  • Cyngor ar Bopeth Cymru Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen ar bobl i symud ymlaen - pwy bynnag ydynt a beth bynnag yw eu problemau.
  • TGP Cymru: Cyngor a chymorth i ddinasyddion Roma Ewropeaidd i wneud cais i aros yng Nghymru pan fydd y DU yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.
  • Settled: Mae Settled yn elusen newydd sy'n ceisio rhoi arweiniad, gwybodaeth a chymorth i ddinasyddion yr UE sy'n agored i niwed ac yn anodd eu cyrraedd er mwyn eu helpu i gadw'r hawl i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig pan fydd yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.
  • Mind Casnewydd: Ni fydd Mind yn rhoi'r gorau iddi nes bod pob un sy'n dioddef problem iechyd meddwl yn cael cymorth a pharch.
  • Newfields Law: Mae Newfields Law yn gwmni cyfreithiol yng Nghymru sy'n arbenigo mewn mewnfudo. Mae ganddo gynghorwyr cymwys i helpu â phob agwedd ar y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ac unrhyw faterion eraill sy'n gysylltiedig â mewnfudo.
  • Cymdeithas Frenhinol Pobl Fyddar: Mae'r sefydliad hwn yn gweithio gyda phobl fyddar, yn arbennig y rhai byddar ers eu geni neu o oedran ifanc sy'n defnyddio iaith arwyddion i gyfathrebu. Mae tudalen ar y we a gwasanaeth apwyntiadau ar gael nawr i ddinasyddion byddar o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir a'u teuluoedd i geisio cymorth i wneud cais i'r Cynllun.
  • Hawliau Menywod: Llinell gyngor dros y ffôn sy'n darparu cyngor cyfreithiol a chymorth i fenywod sy'n agored i niwed oherwydd trais yn erbyn menywod a merched i'w galluogi i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru

Lansiodd Llywodraeth y DU'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar 30 Mawrth 2019. Gall dinasyddion cymwys yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, dinasyddion y Swistir a'u teuluoedd wneud cais ar-lein am statws preswylydd sefydlog i fyw a gweithio yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Gall dinasyddion yr UE a'u teuluoedd sydd wedi bod yn preswylio'n barhaus yn y DU am bum mlynedd tan ddiwedd 31 Rhagfyr 2020 wneud cais am statws preswylydd sefydlog. Byddant yn parhau i allu gweithio, astudio a chael buddion a gwasanaethau yn y DU ar yr un sail ag yn awr. Bydd y rhai nad ydynt wedi bod yn preswylio'n barhaus am lai na phum mlynedd yn gymwys am statws preswylydd cyn-sefydlog. Byddant hefyd yn gallu gweithio, astudio a chael buddion a gwasanaethau yn y DU ar yr un sail ag yn awr.

Os oes gennych basport neu gerdyn adnabod cyfredol ac wedi bod yn talu trethi, yn cael budd-daliadau neu'n gallu darparu tystiolaeth am hyd y cyfnod y buoch yn byw yn y DU, yna dylai ymgeisio am statws preswylydd sefydlog fod yn broses syml. Mae gwybodaeth am y broses ar gael yma: www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Os ydych yn ddinesydd yr UE sy’n byw yng Nghymru ac yn pryderu am ymgeisio, mae'r gwasanaethau isod yn cael eu darparu gan nifer o sefydliadau yng Nghymru a byddant yn gallu cynnig cyngor a chymorth am ddim yn ôl eich anghenion penodol.


Ein Partneriaid

Newfields

Newfields Law

Mae Newfields Law yn gwmni cyfreithiol bach yng nghanol Caerdydd sy'n arbenigo mewn gwasanaethau cynghori ar fewnfudo.

Mae'n darparu gwasanaeth cynghori i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd (o'r UE neu beidio) sy'n byw yng Nghymru ac am wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Fel cwmni cyfreithiol sy'n cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, rydym yn darparu cyngor ar bob math o gais, yn amrywio o'r rhai syml a rheolaidd i'r rhai mwy cymhleth ac anghyffredin, gan gynnwys herio penderfyniadau'r Swyddfa Gartref. Mae Newfields hefyd yn gweithio wrth ochr y rhai sy'n gweithio gyda grwpiau agored i niwed, er mwyn rhoi cyngor a chefnogaeth tu hwnt OISC lefel 1.

Yn ogystal â gwasanaethau cynghori unigol wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu yn electronig, bydd yn darparu ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ledled Cymru i hyrwyddo'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael i wladolion yr UE sy'n byw yng Nghymru. Mae'r deunyddiau hyrwyddo yn cynnwys nifer o fformatau traddodiadol a digidol wedi'u targedu mewn lleoliadau cyhoeddus allweddol ar draws Cymru.

Citizens adviceEMYS

Cyngor ar Bopeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru'n darparu gwasanaeth gwybodaeth, canllawiau a chyngor i helpu cleientiaid gyda cheisiadau statws preswylydd sefydlog syml (OISC Lefel 1). Ar ben hynny, gall Cyngor ar Bopeth Cymru hefyd ddarparu gwaith achos a gwaith achosion arbenigol yn erbyn yr ystod lawn o bynciau cyfraith cyngor lles cymdeithasol. Caiff atgyfeiriadau at wasanaethau eraill eu hawgrymu lle y byddai cleientiaid yn elwa ar gymorth pellach mewn materion cymhleth.

Cefnogir gwasanaethau Cyngor ar Bopeth gan weithgareddau allgymorth / ymgysylltu a gyflawnir gan EYST (Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig) sydd â hanes blaenorol o weithio gyda grwpiau cymunedol a sefydliadau sy'n cefnogi cymunedau mudol, gan gynnwys Dinasyddion yr UE.

Mae EYST yn cynnal nifer o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio i chwilio am unigolion a grwpiau a'u hannog i ddefnyddio'r gwasanaethau cyngor sydd ar gael, a'u hatgyfeirio atynt.

Settled

Settled

Mae Settled yn ceisio rhoi arweiniad, gwybodaeth a chymorth i ddinasyddion yr UE sy'n agored i niwed ac yn anodd eu cyrraedd er mwyn eu helpu i gadw'r hawl i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig pan fydd yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Fel rhan o gonsortiwm a arweinir gan y Swyddfa Ymfudo Ryngwladol ac mewn partneriaeth â Here for Good, bydd yn darparu sesiynau cyngor i ddinasyddion yr UE sy’n agored i niwed ac yn anodd eu cyrraedd yng Nghymru yn gyffredinol a chymunedau Roma yn benodol, trwy rwydwaith o wirfoddolwyr sydd wedi'i gydgysylltu'n broffesiynol, neu Angylion Statws Preswylydd Sefydlog. Caiff y rhain eu hyfforddi i ddarparu cyngor sylfaenol ac maent wedi'u hachredu i OISC Lefel 1 Caiff achosion mwy cymhleth eu hatgyfeirio am gymorth a chyngor at Here for Good.

Bydd gwefan Settled www.settled.org.uk yn cynnig cymorth a chanllawiau rhyngweithiol, ac yn atgyfeirio dinasyddion yr UE at wybodaeth bwrpasol. Gellir cysylltu â Settled hefyd ar info@settled.org.uk.

Bydd llinell cyngor Here for Good - 020 7014 2155 ar agor ar ddydd Llun (09:30-11:30), dydd Mercher (11:30-13:30) a dydd Gwener (13:30-15:30).

Newport mind

Mind Casnewydd

Mae Mind Casnewydd yn darparu gwasanaeth Cyngor a Chymorth ledled Cymru gyda nifer o swyddfeydd Mind lleol (Mind Caerdydd, Mind Abertawe, Mind Sir Benfro, Mind Gogledd-ddwyrain Cymru). Mae'r gwasanaeth wedi cael ei gomisiynu i dargedu oedolion sy'n agored i niwed gyda phroblemau iechyd meddwl, y rhai sy'n dioddef o gam-drin domestig a'r oedrannus.

Bydd yr holl staff yn gallu darparu cymorth digidol llawn i helpu pobl gyda'u ceisiadau, ac yn ogystal caiff ymgeiswyr eu hatgyfeirio at wasanaethau os nodir anghenion mwy cymhleth.

Y Gogledd-ddwyrain / Tim Fox Ffôn: 07552 121563
Casnewydd / Donald Mutale Ffôn: 07976 462481
Caerdydd / Ana-Maria Neacsu Ffôn: 07918 619238
Abertawe / Chris Lewis Ffôn: 07966 137565
Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin / Taz Islam Ffôn: 07976 463013

tgpcymru

TGP Cymru / Gwasanaeth Cyngor ac Eirioli "Travelling Ahead"

Gwasanaeth i Gymru gyfan yw hwn sy'n canolbwyntio ar gymuned Roma yr UE

gwasanaeth symudol wyneb-yn-wyneb ydyw sy'n darparu:

Mae'r tîm yn symud o gwmpas Cymru, gan ymweld ag ysgolion, canolfannau cymuned a chanolfannau eraill lle y gall y gymuned Roma leol gael gafael arno. Maent yn cydweithio â'r gymuned ac unrhyw grwpiau ysgol/cymorth ymlaen llaw er mwyn i bobl wneud apwyntiad.

Yn achos pobl gydag anghenion parhaus (ddim cyfarfod cyngor un tro yn unig), bydd y Gweithiwr Cymorth yn cadw cysylltiad ac yn trefnu'r holl gyfarfodydd olynol. Os bydd ar berson angen cymorth OISC lefel dau neu dri, bydd yn cadw cysylltiad â'r cynghorydd yn TGP Cymru drwy gydol i sicrhau bod gwasanaeth cyflawn

Rights of Women

Hawliau Menywod

Llinell gyngor dros y ffôn sy'n darparu cyngor cyfreithiol a chymorth i fenywod sy'n agored i niwed oherwydd trais yn erbyn menywod a merched i'w galluogi i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Mae'r llinell gyngor hon dros y ffôn yn cael ei staffio gan gyfreithwyr neu fargyfreithwyr sy'n gymwysedig i roi cyngor hyd at OISC Lefel 3.

Gallwn gynghori ar wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan gynnwys eich helpu i ddeall:

Rights of Women

Cymdeithas Frenhinol Pobl Fyddar

Mae'r sefydliad hwn yn gweithio gyda phobl fyddar, yn arbennig y rhai byddar ers eu geni neu o oedran ifanc sy'n defnyddio iaith arwyddion i gyfathrebu. Mae tudalen ar y we a gwasanaeth apwyntiadau ar gael nawr i ddinasyddion byddar o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir a'u teuluoedd i geisio cymorth i wneud cais i'r Cynllun. Ceir fideos hefyd yn egluro'r Cynllun yn Iaith Arwyddion Prydain a'r Iaith Arwyddion Rhyngwladol.

Gall ymgeiswyr ddefnyddio'r gwasanaethau cynghori hefyd:

RHAGOR O WYBODAETH